UTAMA

Kini urusan di kaunter secara walk-in adalah dibenarkan bermula 12 Oktober 2021 kepada semua pelanggan kecuali Janjitemu Urusan Pendaftaran Tanah dan Penyaksian.

Sekiranya Tuan/Puan mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan penjelasan, sila hubungi pegawai kami:

Jenis PerkhidmatanBahagianHubungi KamiTelefon
Mendaftar Hak Milik Tanah
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Menerima surat urusniaga / bukan urusniaga
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hak milik Daftar Komputer
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Menyedia dan mendaftar hak milik sementara dan hak milik kekal
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi tanah milik
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Menyemak dan menjilid dokumen hak milik, suratacara urusniaga dan bukan urusniaga
Unit Pendaftaran
PENOLONG PEGAWAI DAERAH KANAN (M44)
04-6889436
Menyelaras, memungut hasil dengan cara lebih berkesan
Unit Hasil
PENOLONG PEGAWAI DAERAH (M41)
04-8689453
Melicinkan perjalanan sistem pemabayaran cukai/ hasil setempat
Unit Hasil
PENOLONG PEGAWAI DAERAH (M41)
04-8689453
Menyelaraskan Laporan Pungutan Hasil Bulanan
Unit Hasil
PENOLONG PEGAWAI DAERAH (M41)
04-8689453
Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan
Unit Hasil
PENOLONG PEGAWAI DAERAH (M41)
04-8689453
Merangka Dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah
Unit Hasil
PENOLONG PEGAWAI DAERAH (M41)
04-8689453
Permohonan penyerahan dan pemberi milikan semula tanah
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan serentak pecah sempadan dan dan ubah syarat tanah
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan ubah syarat, pecah sempadan/ bahagian tanah
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan penyatuan tanah
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Memproses permohonan pecah sempadan/ bahagian, pemberian milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/ swasta, Jabatan Kerajaan yang kurang dari 10 ekar
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan tanah besar-besaran berkelompok
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan untuk Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lompong (SL/PL)
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan rayuan pengurangan premium
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata
Unit Pembangunan & Pelupusan Tanah
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Menyiasat dan menyediakan laporan adalah aduan orang ramai
Unit Teknikal & Penguatkuasaan
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah
Unit Teknikal & Penguatkuasaan
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Urusetia Jawatankuasa Khas Pengambilan balik tanah
Unit Teknikal & Penguatkuasaan
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit
Unit Teknikal & Penguatkuasaan
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan
Unit Teknikal & Penguatkuasaan
MOHD NIZAM BIN MOKHTAR04-8689461
Pelantikan dan penamatan Ketua-ketua Kg. Tradisi
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Pelantikan dan penamatan perkhidmatan Ketua-ketua Kg. Baru Cina
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Pelantikan JKKK bagi Kampung-kampung Tradisi dan Kampung-kampung Baru Cina
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Penyediaan Baucer Pembayaran Elaun Ketua-ketua Kampung Elaun Mesyuarat Pengerusi JKKK
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah)
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menguruskan Program Bantuan Pelaburan kepada Penduduk Termiskin melalui Skim ASB/ASW
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Marancang dan melaksana Program Minda Insan di kalangan penduduk termiskin
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Merancang dan mengurus pelaksanaan Program Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Merancang dan melaksana Program Pembangunan IKS
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menyelenggara Aktiviti Pertubuhan sukarela peringkat daerah
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
S/UJ/K Sambutan Upacara Keagamaan Daerah
Unit Pembangunan Masyarakat
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Meneruskan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi melalui perkhidmatan mesra rakyat
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menyelaraskan perancangan dan pelaksanaan bagi sektor infrastruktur dan pertanian di daerah
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menyelaras dan memantau perlaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menyelaras dan mengawasi projek persekutuan , negeri dan swasta
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Mengurus, menyedia dan memperakui Spek Kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Merancang dan menyelaras perancangan Pembangunan Fizikal Daerah
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menganggotai Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PDT dan JPBD
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menyelaras dan mengawasi Perancangan Pembangunan Tempatan bersama PBT
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menyelaras pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Menyemak permohonan Tukar Syarat spy bersesuaian dengan Rancangan Pembangunan Tempatan
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Memantau pelaksanaan projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII
Unit Pembangunan Fizikal
ROSLI BIN HASSAN 04-8689401
Mengurus hal-ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah
Unit Pentadbiran & Kewangan
MOHD ALIFF BIN MOHD NASSER04-8689427
Mengawasi disiplin dan memproses dokumen persaraan
Unit Pentadbiran & Kewangan
MOHD ALIFF BIN MOHD NASSER04-8689427
Mengurus segala cuti, menyelia dan memproses dokumen persaraan
Unit Pentadbiran & Kewangan
MOHD ALIFF BIN MOHD NASSER04-8689427
Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkat kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa
Unit Pentadbiran & Kewangan
MOHD ALIFF BIN MOHD NASSER04-8689427
Menyelaras Penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM)
Unit Pentadbiran & Kewangan
MOHD ALIFF BIN MOHD NASSER04-8689427
Membantu KPPD Pengurusan sebagai S/U Keselamatan Daerah dan S/U Pengurusan dan Bantuan Bencana Dearah
Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
urusetia kepada
Majlis Keselamatan Daerah
Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
urusetia kepada J/K Pengurusan dan Bantuan Bencana

Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
urusetia kepada J/K Menangani Gejala Sosial

Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
urusetia kepada J/K Pendatang Tanpa Izin

Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
urusetia kepada J/K Hal Ehwal Pengguna

Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
urusetia kepada J/K Perpaduan
Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
urusetia kepada J/K Penyakit Berjangkit
Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
Merancang dan Melaksanakan Kempen-kempen Bersama Agensi berkaitan
Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
Menyediakan Laporan Pemantauan dan Menilai Impak Pelaksanaan Dasar Kerajaan dan Pembangunan untuk disampaikan kepada MKN.Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
Pengerusi Gerak Staf Negara
Unit Keselamatan
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
Menyelaras, mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan, keraian dan majlis rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di peringkat daerah, mukim dan kampung yang diurusetia oleh Bahagian Pembangunan.
Unit Majlis & Keraian
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah
Unit Majlis & Keraian
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (N32)04-8689425
Memberikan khidmat sokongan teknikal dalam teknologi maklumat dan komunikasi kepada penjawat awam dan komuniti ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik di Peringkat Daerah
Unit Teknologi Maklumat
ROSSIDI BIN OSMAN04-8689426
Menyelaras dan mengawasi penggunaan sistem, peralatan, perisian server dan yang lain-lain berkaitan
Unit Teknologi Maklumat
ROSSIDI BIN OSMAN04-8689426
Membangun dan mengemaskini Laman Web Jabatan dan Laman Sosial Jabatan
Unit Teknologi Maklumat
ROSSIDI BIN OSMAN04-8689426
Menyediakan Latihan untuk semua pegawai dan anggota termasuk latihan pengguna
Unit Teknologi Maklumat
ROSSIDI BIN OSMAN04-8689426
Pengawalan dan Penyeliaan segala urusan Perundangan Pejabat Daerah dan Tanah Daerah Barat Daya
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Mengurus serta menjawab pelbagai memo / surat berkaitan hal-hal perudangan
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Mengurus dan menyelia sistem fail di bahagian Perundangan
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Memberi pandangan undang-undang awal serta khidmat nasihat perundangan
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Menyediakan laporan, kronologi kes, draf afidavit jawapan, penyataan pembelaan, kertas-kertas kausa dan dokumen yang berkaitan kes-ks saman sivil yang melibatkan Pejabat Daerah dan Tanah
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Membantu mengendalikan kes pendakwaan di peringkat daerah
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Menyediakan kertas siasatan berhubung kes strata dan pencerobohan tanah
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Menyemak fail pengambilan tanah dan penyediaan permohonanan kemasukan wang pampasan dan pengeluaran wang pampasan
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Menyediakan draf perjanjian, draf warta, memorandum atau lain-lain dokumen undang-undang
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Membantu urusan berkaitan perundangan disetiap portfolio tanah
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Membantu hal ehwal perundangan tanah lebih efisien dan teratur
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Membantu hal ehwal perundangan tanah supaya lebih cekap dan telus
Bahagian PerundanganNUR DINIE BINTI ABDUL JALIL04-8689464
Mukim 1 SO AZREIL BIN JOHAR 04-8689471
Mukim 2SO AZREIL BIN JOHAR 04-8689471
Mukim 3SO NURHASYIR SHAZWAN BIN ABU HANIF 04-8689470
Mukim 4SO NURHASYIR SHAZWAN BIN ABU HANIF 04-8689470
Mukim 5SO MOHAMAD SAFWAN BIN MUHAMAD MUSMIR 04-8689466
Mukim 6MOHAMAD SAFWAN BIN MUHAMAD MUSMIR 04-8689466
Mukim 7SO MUHAMMAD FATHI BIN MD YUSOF 04-8689466
Mukim 8SO MUHAMMAD FATHI BIN MD YUSOF 04-8689466
Mukim 9SO2 MOHD ASRUL NIZAM BIN ABD RAZAK 04-8689473
Mukim 10SO2 MOHD ASRUL NIZAM BIN ABD RAZAK 04-8689473
Mukim 11SO2 MOHD ASRUL NIZAM BIN ABD RAZAK 04-8689473
Mukim 12 QUEENBAY, KILANGSO SHUHAMI BIN SAAD 04-8689468
Mukim 12 PERMATANG BATU MAUNG TELUK TEMPOYAKSO MOHD AFANDI BIN ABDUL HAMID 04-8689474
Mukim 12 SUNGAI ARA, BAYAN BARU, BAYAN LEPAS, SUNGAI TIRAMSO SYED AHMAD FAIZAL BIN SYED LE 04-8689469
MUKIM A B C D ESO 3 HUSMI NOORHAFIZA BINTI HUSIN 04-8689472
MUKIM F G H I JSO ZAFAR BIN ABU BAKAR 04-8689467
Permohonan Serah, Berimilik Semula (Sek.97 & 76) -Pn. Farina
Permohonan Pemberimilikan Tanah -Pn. Farina
Permohonan Lesen Pendudukan Sementara -Pn. Salina
Permohonan Tanah Bukit -En. Qhairul Anas
Meminda Syarat Nyata / Tukar Syarat -En. Qhairul Anas
Permohonan Serah Seluruh / Sebahagian Tanah -Cik Azlizawati
Permohonan Serah, Berimilik (Sek.204D) -Cik Azlizawati
Permohonan Pengambilan Tanah -Cik Azlizawati
Permohonan Enakmen Air -En. Bakri
Memproses Permohonan Kebenaran Merancang -En. Bakri
Memproses Permohonan Pengesahan Lot -En. Bakri
Permohonan Permit Ruang Udara -Puan Mawar
Permohonan Permit Bahan Batuan -Puan Mawar
Permohonan Pecah Bahagian / Pecah Sempadan / Cantuman Tanah -Puan Salwa
Permohonan Mengguna Tanah -Puan Mawar
SO 3 MUKIM A B C D EHUSMI NOORHAFIZA BINTI HUSIN